2331067022 Κεντρικής 6, Βέροια kechagiasscrt@outlook.com